shell

终端美化:一键安装zsh

qianmianyao · 3月5日 · 2019年

看惯了一成不变的bash,实在是看腻了,黑白界面也有点眼瞎。

无意中发现了zsh,有命令自动补全,以及代码高亮,用起来真的舒服,但是安装比较繁琐,我就直接写了一个脚本。

命令行执行:

wget -N https://raw.githubusercontent.com/zp1998421/shell/master/zsh.sh && chmod +x zsh.sh && bash zsh.sh

安装好zsh后会发现使用不了小键盘,在.zshrc文件里添加如下代码即可

# Fix numeric keypad
# 0 . Enter
bindkey -s "^[Op" "0"
bindkey -s "^[On" "."
bindkey -s "^[OM" "^M"
# 1 2 3
bindkey -s "^[Oq" "1"
bindkey -s "^[Or" "2"
bindkey -s "^[Os" "3"
# 4 5 6
bindkey -s "^[Ot" "4"
bindkey -s "^[Ou" "5"
bindkey -s "^[Ov" "6"
# 7 8 9
bindkey -s "^[Ow" "7"
bindkey -s "^[Ox" "8"
bindkey -s "^[Oy" "9"
# + - * /
bindkey -s "^[Ol" "+"
bindkey -s "^[Om" "-"
bindkey -s "^[Oj" "*"
bindkey -s "^[Oo" "/"
1 条回应
  1. iXiAo92019-3-12 · 20:52

    收藏了!୧(๑•̀⌄•́๑)૭